image/svg+xml
image/svg+xml

Kalite Komisyonu ve Görevleri

EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU

 

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ŞİMŞEK - Başkan

 

Dr. Öğr. Üyesi Huriye ÇOLAKLAR - Üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALTAY - Üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Anıl ÇELİK - Üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Mine DEMİR - Üye

 

Ekrem ÖZTEKNECİ - Üye

 

Öğrenci Mahfuz BULUT - Üye

 

Öğrenci Ali POLAT – Üye

 

Süleyman TURHAN - Sekretarya

 BİRİM KALİTE KOMİSYONUN GÖREVLERİ

  • Birimin stratejik planını hazırlamak,
  • Birimin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde yapılacak her türlü çalışmanın yürütülmesini sağlamak,
  • Birim İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak,
  • Birimde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak belgelendirme ve sonrasında değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak; bu kuruluşlara her türlü desteği vermek,
  • Kalite Komisyonunun kararlarını birimin ilgili bölüm, program, alt birimlerine duyurmak; uygulamalarına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
  • Faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacakları yıllık raporu Ocak ayı sonuna kadar Kalite Komisyonuna sunmak,
  • Bu Yönerge ve Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerekli diğer çalışmaları yürütmek.